Cazuri externe

one-to-many-communication

PROCEDURI
Cazurile externe sunt considerate cele care sosesc la cabinet din alte oraşe, fără o programare prealabilă.
Cazuistica obişnuită:
În situaţiile în care cazurile nu sunt considerate urgenţe, recomandăm urmatoarele măsuri de prevedere:
Când calatoriţi cu animale de companie este bine să aveţi carnetul de sănătate şi un număr de telefon al medicului curant din oraşul de reşedinţă.
Cand animalul de companie se află într-un tratament este absolut necesar să deţineţi foaia de observaţie clinică şi numarul de telefon al medicului curant. Ideal este să nu calatoriţi cu animale aflate în tratament. Starea de sanatate se poate agrava, sau se poate modifica radical. În aceste condiţii se pot identifica diferenţe între diagnosticul iniţial şi cel pe care îl determinăm la cabinet, situaţie în care pentru noi o discuţie cu medicul care a investigat primul cazul este absolut necesară.
În cazul în care nu se oferă date medicale – cazul este direcţionat către centrul universitar cel mai apropiat.
În cazul în care deţinătorul animalului de companie prezintă carnetul de sănatate, foaia de observaţie clinică şi fişa medicală – cazul este preluat şi în funcţie de situaţie medicul din oraşul de origine poate fi contactat telefonic pentru consultari. Animalul primeşte fişă în registrul de consultaţii, care se eliberează proprietarilor la sfârşitul terapiei.
Urgenţe medicale sau chirurgicale:
În situaţiile care se constituie ca urgenţe, se aplică terapia cea mai indicată, iar după restabilire se solicită datele de mai sus. În cazul în care nu există date medicale, cazul se trimite cu scrisoare medicală la clinica universitară cea mai apropiată. În cazul în care există date de la medicul din oraşul de origine, cazul intră în terapie normală.
Sistemul de management:
Aceste proceduri au fost eleborate în conformitate cu prevederile Codului de Bună Practică Veterinară, redactat de catre Federaţia Veterinarilor Europeni. (Organism al Consiliului Europei). Pe aceste baze se justifică – Standardul European Pentru Cabinete Veterinare – ISO 9001:2000 şi se emite propria schemă a sistemului de management al calităţii actului medical. ( “3.E.d. 2. – Procedura de abordare a cazurilor”).
Aceste norme şi prevederi adoptate de către Hermann Vet sunt orientate numai în beneficiul pacinetului. Sugestiile pentru proprietarii animalelor de companie sunt binevenite în aceeaşi direcţie.

micro-cropPROCÉDURES
Les cas externes sont ceux qui arrivent à notre cabinet dans d’autres villes, sans un rendez-vous préalable.
La casuistique habituelle :
Lorsque les cas ne sont pas considérés comme des situations d’urgences, on vous recommande de prendre les précautions suivantes :
• Lorsque vous voyagez en compagnie des animaux, il est indiqué d’avoir en votre possession la carte de santé et le numéro de téléphone du médecin traitant de la ville de résidence.
• Lorsque votre animal de compagnie se trouve sous traitement, il est absolument nécessaire de posséder la fiche d’observation clinique et le numéro de téléphone du médecin traitant. L’idéal serait de ne pas voyager avec des animaux qui se trouvent sous traitement. L’état de santé peut empirer, ou changer radicalement. Dans ces conditions, on peut identifier des différences entre le diagnostic initial et celui établit au cabinet, situation dans laquelle on a besoin de discuter avec le médecin qui a initialement investigué le cas.
• Si on ne reҫoit pas des informations médicales – on dirige le cas vers le plus proche centre universitaire.
• Si le propriétaire de l’animal présente la carte de santé, la feuille d’observation clinique et la fiche médicale, le cas est pris et, selon la situation, on contacte par téléphone le médecin de la ville d’origine pour des consultations. L’animal reçoit une fiche dans le registre de consultations, fiche libérée aux propriétaires à la fin de la thérapie.
Les urgences médicales ou chirurgicales:
• Dans les situations considérées comme des urgences, on applique la plus adéquate thérapie et, après le rétablissement, on sollicite les dates ci-dessus. Là où il n’y a pas des données médicales, le cas est envoyé avec une lettre médicale à la plus proche clinique universitaire. Mais, s’il y a des informations provenant du médecin de la ville d’origine, le cas entrera sous thérapie habituelle.
La gestion du système:
Ces procédures ont été élaborées en conformité avec le Code de Bonne Pratique Vétérinaire, rédigé par la Fédération des Vétérinaires Européens. (Organisme du Conseil de l’Europe). Sur ces raisons, on justifie – Le Standard Européen pour les Cabinets Vétérinaires – ISO 9001:2000 et on émet le propre schéma du système de gestion de la qualité des soins médicaux. (« 3.E.d. 2. – La procédure d’aborder les cas »).
Ces règles et dispositions adoptées par Hermann Vet sont orientées vers le bénéfice du patient. Les suggestions pour les propriétaires d’animaux de compagnie sont toujours bienvenues dans la même direction.

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

0722393047 | 0725274639 | 0269242866

drcristianiosif@yahoo.com  

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764