Cainii strazii

Medicii veterinari din România nu rămân imuni la tragedia animalelor fără stăpân. Vedem zilnic pe stradă câini fără un proprietar şi suntem impresionaţi - ca medici veterinari - de lipsa de reacţie a societăţii civile faţă de această situaţie neplăcută. Putem considera câinele mai presus de simpla definiţie: "cel mai bun prieten al omului". Câinele este un animal antropomorf cognitiv, care există numai alături de om. De aceea câinele nu trebuie niciodată să sufere în preajma omului. Noi toţi trebuie să contribuim la rezolvarea problemei câinilor străzii din România. Această situaţie o înţelegem astăzi ca o problemă nerezolvată a comunităţilor noastre locale. Atât timp cât o să dormim liniştiti când afară suferă şi mor câini – nu putem spune că suntem aidoma societăţilor ce aparţin statelor avansate. Faptul că în stradă, cel mai bun prieten necuvântator al omului suferă, cu toate că ar fi foarte bucuros să aibă un stăpân – ne relevă dintr-un anumit punct de vedere gradul de civilzaţie al societăţii noastre contemporane. Problema câinilor străzii este şi o preocupare a medicilor veterinari. Însă această chestiune în ansamblul ei, aparţine societăţii civile. Medicii veterinari oferă mereu - cu orice prilej şi în mod necondiţionat - susţinere la iniţiativele cetăţenilor. Aceştia însă trebuie să conştientizeze faptul că numai prin intermediul autorităţilor locale această problemă poate fi rezolvată definitiv. Lipsa de eficienţă în rezolvarea acestei probleme a câinilor fără stăpân din municipii, oraşe şi localităţi rurale, provine din lipsa unor legi bine concepute şi corect aplicate. Lăsat liber, câinele devine adesea agresiv în lupta lui pentru supravieţuire în regiunile urbane şi dăunător arealelor agricole sau silvice în regiunile rurale. Vina este a oamenilor. Câinele nu trebuie lăsat niciodată liber iar omul trebuie să trăiască într-un bun echilibru cu natura înconjurătoare. Când omul şi câinele în expansiunea lor necontrolată devin nocivi mediului natural căruia îi aparţin, atunci putem spune că aşezările umane s-au rupt de natură şi acţionează împotriva unor reguli de care chiar oamenii au nevoie în primul rând. De aceea considerăm problema câinilor străzii una a societăţii noastre contemporane, care iată - nu reuşeşte astăzi, să producă o ordine - caracterizată prin civilizaţie şi ecologie, mai precis - prin curăţenie şi integrare armonioasă a omului şi a animalelor domestice în mediul natural înconjurător. Oamenii nu reuşesc să rezolve problemele cânilor fără stăpân aşa cum nu reuşesc să rezolve nici alte probleme grave care ţin de societatea noastră contemporană. Este o caracteristică generală – aceea de a nu ne organiza în comunităţi evoluate. Câteva exemple ar fi: lipsa urbanismului, poluarea, proliferarea inculturii şi multe asemănătoare. În aceste condiţii medicul veterinar priveşte astăzi societatea mirat oarecum - de această evidentă lipsa de organizare şi evoluţie spre modele sociale aparţinând statelor civilizate. Cu toţii ne dorim un animal de companie, – dar de aici şi până a lăsa liber pe stradă câinele – este un pas mare, care arată cum suntem, arată de fapt indiferenţa noastră ce a ajuns a fi considerată din păcate - în această problemă a câinilor străzii - o caracteristică naţională. Cine este de vină? Nepăsarea autorităţilor sau cea a cetăţenilor care lasă liberi câinii în stradă? Un răspuns este dificil - pentru că orice interpretare riscă să ne oferă din nefericire premise ce ţin de lipsa noastră de civilizaţie - astăzi.

15-04-2015.

micro-cropLes vétérinaires de Roumanie ne restent pas indifférents à la tragédie des animaux errants. Nous voyons tous les jours des chiens sans propriétaire dans la rue et nous sommes impressionnés – comme vétérinaires – que la société civile n’a aucune réaction face à cette situation désagréable On peut considérer que le chien se trouve au dessus de la simple définition: «Le meilleur ami de l’homme». Le chien est un animal anthropomorphe cognitif qui ne peut exister que dans la compagnie de l’homme. De sorte que le chien ne doive souffrir jamais proche de l’homme. Nous devons tous trouver une solution pour les chiens sans abri de la Roumanie. Aujourd’hui on se rend compte qu’il s’agit d’un problème non résolu des communautés locales. Si nous dormons tranquillement tandis que les chiens meurent dehors, nous ne pourrons pas dire que nous sommes semblables aux sociétés des pays développés. Le fait que le meilleur ami animal de l’homme souffre dans la rue même s’il serait très heureux d’avoir un propriétaire – nous révèle d’un certain point de vue le degré de civilisation de notre société contemporaine. Le problème des chiens errants représente une préoccupation constante pour les vétérinaires. Mais cette question appartient, dans son ensemble, à la société civile. Les vétérinaires offrent toujours – avec n’importe quelle occasion et sans aucune condition – l’appui aux initiatives des citoyens. Pourtant ceux-ci doivent se rendre compte que ce problème trouvera une résolution définitive seulement avec l’intervention des autorités locales. L’inefficacité montrée par les municipalités, les villes et les régions rurales, dans la résolution du problème des chiens errants est la conséquence de l’absence des lois bien conҫues et correctement appliquées. Si on laisse libre le chien, il devient souvent agressif dans sa lutte contre la mort dans les régions urbaines et ravageur pour les domaines agricoles ou forestiers dans les régions rurales. La responsabilité appartient aux hommes. Le chien ne devrait jamais laissé libre et l’homme devrait vivre en bon équilibre avec la nature environnante. Lorsque l’homme et le chien dans leur expansion incontrôlée deviendront nocifs pour le milieu naturel auquel ils appartiennent, on pourrait dire que les peuplements humains se sont brisés de la nature et qu’ils agissent contre certaines règles que les gens premièrement en nécessitent. C’est pour cela qu’on considère que le problème des chiens errants appartient à notre société contemporaine, qui voilà – ne réussit pas aujourd’hui, d’établir un ordre – une société caractérisée par civilisation et écologie, plus précisément – par nettoyage et intégration harmonieuse de l’homme et des animaux domestiques dans l’environnement naturel. Les gens ne réussissent pas résoudre les problèmes des chiens errants tout comme ils ne réussissent résoudre ni d’autres problèmes sérieux liés à notre société contemporaine. Il s’agit d’une caractéristique générale – celle-là de ne s’organiser pas dans des communautés développées. Quelques exemples seraient: le manque de l’urbanisme, la pollution, la prolifération de l’inculture et beaucoup d’autres semblables. Dans ces conditions le vétérinaire regarde aujourd’hui la société un peu étonné – à cause de ce manque évident d’organisation et évolution vers les modèles sociaux appartenant aux états civilisés. Tous veulent avoir un animal de compagnie – mais d’ici jusqu’à laisser le chien libre dans la rue – c’est un grand pas, qui dévoile notre caractère, notre indifférence, malheureusement considérée – dans ce problème des chiens errants – un trait national. Qui est responsable? La négligence des autorités ou celle des citoyens qui laissent libre les chiens dans la rue? Trouver une réponse c’est difficile – parce que toute interprétation risque de nous offrir, par hélas, des prémisses qui sont aujourd’hui liées à notre manque de civilisation.