Cabinetul

–  Hermann Vet este un cabinet pentru animale de companie

Consultaţii animale de companie

Pe înţelesul tuturor în cabinet sunt diagnosticate şi tratate urmatoarele afecţiuni:

Boli cardiovasculare şi si ale sistemului circulator (sangvin şi limfatic). Anemie, limfom malign, defecte septale, stenoză pulmonară, boli ale cordului – aritmii, hipertrofie cardiacă, etc. Limfadenite, limfangite, disfuncţii hemostatice, anevrisme, tromboze, arterite, etc.
Boli digestive  – anomalii congenitale, afecţiuni stomatologice, ulcere, boli hepatice, sindrom de malabsorbţie, boli pancreatice, peritonită, boli ale anusului şi rectumului, obstrucţii, colici, boli ale esofagului, gastro-enterite, boli ale glandelor salivare, etc.
Boli endocrine – afecţiuni ale glandelor suprarenale, afecţiunile pancreasului, afecţiuni ale glandei tiroide, etc.
Oftalmologie – boli oculare – anomalii conformaţionale, inflamaţii, boli ale aparatului lacrimal, boli ale conjunctivei, corneei, etc.
ORL (Otorinolaringologie). Otite externe, tunori ale conductului auditiv extern, hematom auricular, etc.
Boli ale sistemului imunitar – reacţii anafilactice, boli atopice, alergii, reacţii anafilactice localizate, hipersensibilitatea, boli imuno-defeciente, etc.
Boli infectioase – specifice animalelor de companie.
Boli metabolice – sindroame congenitale, obezitate, miopatii, tetanii, toxiemii, etc)
Boli ale sistemului musculo-scheletal – artrite, osteopatii, luxaţii, fracturi, rupturi ligamentare, miopatii, boli neuro-musculare, displazii, osteite, paralizii, etc.
Boli ale sistemului nervos – cap, gât, coloană vertebrală. Afecţiuni nervoase în boli infecţioase, osteomielite, spondilite, boli degenerative, boli ale discului intervertebral, mielopatii, spondiloză deformantă, osificări durale, atrofii ereditare, boli congenitate ale coloanei vertebrale, malformaţii cervicale, stenoze lombo-sacrale, spină bifidă, malformaţii sacrococcigeale, exostoze, cartilagii multiple, displazie spinală, afecţiuni neoplazice, distrucţii cu o cauză nutriţională, traumatisme, etc).
Accidente – arsuri, hipertermie, hipotermie, electrocutare, etc.
Boli ale aparatului reproducator – Obstetrica – ginecologie. Avortul, agalaxia, anomalii congenitale, ovarul chistic, boli ale prostatei, boli ale aparatului reproductiv mascul, boli ale glandei mamare, metropatii – boli ale uterului, boli ale vaginului si cervixului, etc.
Boli ale aparatului respirator – pneumonia prin aspiratie, edemul laringeal – ca urgente. Faringite, complexul bolii respiratorii la pisică, traheobronşita la câine; rinite şi sinuzite, tonsilite, traheobronşite, etc.
Boli ale pielii – dermatologie. Anomalii congenitale şi de rasă; dermatite, eczeme; paraziţi, helminţi, papilomatoză, paracheratoză, pediculoză, fotosensibilizare, pityriasis rosea, dermatite ulcerative, etc.
Boli ale aparatului urinar – anomalii congenitale; boli infecţioase – nefrită interstiţială, boli neinfecţioase – blocajul renal; bolile metabolice, neoplazii renale. Urolitiaza, etc.
Comportament şi relaţii sociale – inseminarea artificială, controlul hormonal, anticoncepţionale; elementele de prevenţie, , întreţinere , cuşti şi adăposturi.
Boli de nutritie si metabolism – nutriţia, hrănirea câinilor şi pisicilor bolnave; hrănirea animalelor sănatoase, etc.
Toxicologie – diagnostic de urgenţă – otraviri, micotoxicoze, nitraţi si nitriţi; otrăviri cu rodenticide, otraviri cu plante, etc.
Boli parazitare – controlul parazitozelor.
Zoonoze – boli cu transmitere de la animal la om si invers.

Lista de mai sus are caracter general şi a fost redactată într-un limbaj uzual – pentru informarea proprietarilor animalelor de companie.

Funcţionalitate

Cabinetul realizează mai multe deziderate importante:- medicină preventivă – urgenţe medicale şi chirurgicale – diagnostic ecografic – diagnostic de laborator – diagnostic cardiologie – stomatologie – diagnostic oftalmologic – creştere şi întreţinere – nutriţie – farmacie veterinară – baza de date pentru împerechere – consultanţă în domeniul medical veterinar pentru fundaţii, asociaţii, societăţi diverse.

Programări

Pentru orice informații vă rugăm să utilizaţi numarul de telefon mobil: 0737 025 210 . Pentru vizitele la cabinet vă rugăm să folosiți intervalul 14-18 de luni până vineri și 8-12 sâmbăta. Nu aveți nevoie de programare în acest interval.

 

P r o g r a m u l   c a b i n e t u l u i:
Program consultaţii – sesiunea de după-amiază:
Luni-Vineri 14-18.
Garzi speciale:
Sambata 8-12;

Pentru intervenţiile chirurgicale programarea se face la cabinet în timpul consultaţiei.

Programul intervenţiilor chirurgicale este: de luni până vineri între orele 8-12 sesiunea de dimineaţă.
Pentru examene de laborator fără programare: sâmbata în intervalul 8-9:30. Este important să nu oferiţi mâncare pacientului în dimineaţa respectivă.
Indiferent de programări urgenţele au prioritate. De asemenea au prioritate pacienţii operaţi şi femelele gestante sau care au fost prezentate la cabinet cu pui. Aceste cazuri vor fi preluate înaintea ordinii de aşteptate. Vă mulţumim pentru înţelegere.
Persoanele care se prezintă la cabinet fără animalul de companie au dreptul să intre la medici peste rând dacă doresc să ridice medicamente sau să pună întrebări simple.

      Plata serviciilor medicale

Stabilirea costurilor serviciilor medicale veterinare se face în aşa fel încât acestea să fie corect estimate în raport cu efortul intelectual şi material investit. Se aplică reduceri pensionarilor şi studenţiilor.
Pentru manoperele speciale – intervenţii chirurgicale, tratamente complexe, urgenţe, etc – mai întâi este informat proprietarul despre cuantumul acestora.
Puteţi achita cash sau prin card bancar – Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

micro-cropHermann Vet est un cabinet destiné aux animaux de compagnie.
Consultations pour des animaux de compagnie
Pour la compréhension de toute personne, on diagnostique et traite au cabinet les maladies suivantes:
Maladies cardiovasculaires et du système circulatoire (sanguine et lymphatique). Anémie, lymphome maligne, défauts du septum, sténose pulmonaire, maladies cardiaques – arythmie, hypertrophie cardiaque, etc. Lymphadénite, lymphangite, troubles hémostatiques, anévrisme, thrombose, arthrites, etc.
Maladies digestives, anomalies congénitales, affections dentaires, ulcères, maladies du foie, malabsorption, maladies du pancréas, péritonite, maladies de l’anus et du rectum, obstructions, coliques, maladies de l’œsophage, gastro-entérites, maladies des glandes salivaires, etc.
Maladies endocriniennes – troubles des glandes surrénales, maladies du pancréas, maladies de la thyroïde, etc.
Ophtalmologie – maladies oculaires – anomalies de conformation, inflammations, maladies du système lacrymal, maladies de la conjonctive, de la cornée, etc.
ORL (oto-rhino-laryngologie). Otites externes, tumeurs du canal auditif externe, hématome auriculaire, etc.
Maladies du système immunitaire – réactions anaphylactiques, maladies atopiques, allergies, réactions anaphylactiques localisées, hypersensibilité, maladies d’immunodéficiences.
Maladies infectieuses – spécifiques aux animaux de compagnie.
Maladies métaboliques – syndromes congénitaux, obésité, myopathies, tétanies, toxinhémies, etc.)
Maladies du système locomoteur – arthrite, ostéopathies, entorses, fractures, déchirures ligamentaires, myopathies, maladies neuromusculaires, dysplasies, ostéites, paralysies, etc.
Maladies du système nerveux – de la tête, du cou, de la colonne vertébrale. Affections nerveuses des maladies infectieuses, ostéomyélites, spondylarthrites, maladies dégénératives, maladies du disque intervertébral, myélopathies, spondylose déformée, ossifications durales, atrophies héréditaires, maladies congénitales de la colonne vertébrale, difformités cervicales, sténoses lombo-sacrées, spina bifida,  malformations du coccyx, exostoses, cartilages multiples, dysplasie vertébrale, maladies néoplasiques, troubles provoquées à cause de la nutrition, traumatismes, etc.).
Blessures – brûlures, hyperthermie, hypothermie, choc, etc.
Maladies de l’appareil reproducteur – Obstétrique – gynécologie. L’avortement, l’agalaxie, anomalies congénitales, l’ovaire kystique, maladies de la prostate, maladies du système reproducteur masculin, maladies du sein, métropathies – maladies de l’utérus, maladies du vagin et du col, etc.
Maladies respiratoires – la pneumonie par l’aspiration, œdème laryngien – comme des urgences. Pharyngites, le complexe de la maladie respiratoire au chat, la trachéobronchite au chien; rhinites et sinusites, amygdalite, trachéobronchites, etc.
Maladies de la peau – dermatologie. Anomalies congénitales et qui tiennent de la race; dermatites, eczémas; parasites, helminthes, papillomatose, parakeratose, pédiculose, photosensibilité, le pityriasis rosé, dermatites ulcéreuses, etc.
Maladies du système urinaire – anomalies congénitales; maladies infectieuses – néphrite interstitielle, maladies non-infectieuses – insuffisance rénale; maladies métaboliques, tumeurs malignes du rein. La lithiase urinaire, etc.
Comportement et relations sociales – l’insémination artificielle, le contrôle des contraceptifs hormonaux; les éléments de prévention, la maintenance, cages et abris.
Maladies nutritionnelles et métaboliques – la nutrition, nourrir les chiens et les chats malades; alimentation des animaux sains, etc.
Toxicologie – diagnostic d’urgence – poisons, mycotoxicoses, nitrates et nitrites; empoisonnement rodenticid, empoisonnement végétal, etc.
Maladies parasitaires – le contrôle des parasitoses.
Zoonoses – maladies transmissibles de l’animal à l’homme et vice-versa.
La liste ci-dessus est de nature générale et elle a été rédigé dans un langage simple – afin d’informer les propriétaires d’animaux de compagnie.

Fonctionnalité.
Le cabinet accomplit plusieurs objectifs importants: – médecine préventive – urgences médicales et chirurgicales – diagnostic échographique – diagnostic de laboratoire – diagnostic cardiologie – stomatologie – diagnostic ophtalmologique – croissance et entretien – nutrition – pharmacie vétérinaire – base de données pour l’accouplement – consultance médicale pour des fondations, associations, sociétés diverses.

Pour des informations supplémentaires:
Le programme du cabinet:
• programme de consultations – séance de l’après-midi:
• Du lundi au vendredi 14-18.
• Gardes spéciales:
• Samedi 8-12;
Pour des chirurgies les rendez-vous sont établis au cabinet pendant la consultation:Le programme des interventions chirurgicales est le suivant: du lundi au vendredi entre 8 et 12 – la séance du matin.
Pour les tests de laboratoire sans rendez-vous: le samedi durant l’intervalle horaire 8-9:30. Il est important de ne pas nourrir le patient dans ce matin-là.
Indépendamment des rendez-vous, les urgences sont de toute première importance. Aussi, les patients qui ont souffert des interventions chirurgicales et les femmes enceintes ou qui se sont présentées au cabinet avec des jeunes animaux sont prioritaires. Ces cas seront pris avant l’ordre d’attente. Merci de votre compréhension!

Le paiement des services médicaux.
On établit les coûts des services médico-vétérinaires de telle manière qu’ils soient correctement évalués par rapport à l’effort intellectuel et matériel investi. On applique des réductions aux enfants qui présentent au cabinet des animaux de compagnie par leur propre initiative, aux retraités et aux étudiants.
Pour les manœuvres spéciales – interventions chirurgicales, traitements complexes, urgences, etc – on informe en premier lieu le propriétaire sur le coût des ceux-ci.
Vous pouvez payer en liquide ou par la carte de crédit – Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

Informații generale 0737 025 210

www.hermannvet.ro

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764