Trimiteri Urgenţe

a.sageti dispersate.

 •  Pentru cazuistica rară s-au alcătuit colaborări cu medici din ţară si UE. Se impune uneori şi opinia unui specialist universitar. Sunt cazuri deosebit de rare, cu manifestări adesea atipice care primesc la evaluarea noastră un prognostic rezervat spre grav. Mai precis, şansele de vindecare sunt reduse. În acest context direcţionăm proprietarul către un grup de specialişti dintr-o metropolă universitară pentru o nouă evaluare. Cazul este expediat împreună cu o scrisoare medicală în care se notează rezultatele investigaţilor realizate şi terapia administrată.
 • Această cazuistică nu depăşeşte 5% din pacienţii cabinetului. În unele situații, chiar după un consult la clinica universitară diagnosticul rămâne o enigmă şi poate din acest motiv şi terapia nu dă rezultatele aşteptate. Sunt şi situaţii în care cu tot efortul proprietarilor, cazul este unui pierdut, afecţiunea depăşind posibilităţile actuale ale medicinei. Vorbim însă de cazuri izolate. Am redat aceste informaţii pentru ca deţinătorii animalelor de companie să cunoască faptul că există şi situaţii imposibile, afecţiuni fără şansă de vindecare – fapt care trebuie să fie primit cu demnitate de către proprietarul animalului respectiv. În aceste situaţii solidaritatea alături de medicul veterinar curant este o cale justă şi preferbilă oricărei alte alternative.
 • Externalizarea cazurilor grave/rare este o practică des întâlnită în ţările avansate ale UE. Medicina Veterinara se practică uneori în echipe de medici performanţi. Cazul devine monitorizat şi de medicul care solicită noi evaluări dar şi de medicii care primesc această cazuistică. Astfel, pentru situaţii de exceptie, s-au realizat conexiuni cu centrele universitare Cluj si Bucuresti dar şi Budapesta sau Viena.
 • La cabinet primim solicitări şi de alţi colegi din judeţul nostru pentru cazuri considerate de către colegi cu prognostic relativ spre grav.
 • Este evident faptul că dezvoltarea segmentului clinic medical veterinar într-o metropolă are un ritm diferit faţă de evoluţia profesiei într-un oras mai mic. Sunt cazuri ce se constituie în urgenţe deosebite. Pentru aceste situații rare am considerat ca este utilă deplasarea la o echipa universitară de medici. Acest mecanism este similar serviciului de urgenţă a oricărui spital municipal în medicina omului. Aceste cazuri revin după stabilizare şi sunt monitorizate în continuare în cabinet. Au fost şi situaţii în care la revenire din centrul universitar, prin reluarea investigaţiilor s-a pătruns şi mai adânc în elucidarea diagnosticului.
 • Un medic onest nu are linişte până nu identifică diagnosticul şi stabileşte cel mai indicat tratament. Un doctor devotat este acela care poate să stabilească diagnosticul real. O terapie prudentă aplicată unui diagnostic corect este de preferat unei terapii vaste aplicată pentru un diagnostic greşit. Unele evoluții sunt greu de îndreptat mai apoi. 
 • De multe ori diagnosticul nu se lasă uşor descoperit nici când se implică o echipă de specialişti. Este cert însă că această conlucrare între medici pentru o cazuistică rară reprezintă pentru pacientul animal o şansă mult mai mare decât aceea de a primi un tratament scump, extraordinar, dar aplicat pe un diagnostic eronat.
 • Mulţumim colegilor din judeţ care externalizează cazuri către noi şi de asemenea mulţumim colegilor din metropolele universitre care acceptă să ne susţină în cazuistica rară. Solidaritatea medicilor veterinari ţine mereu de valoare şi etică.

micro-crop

 

 

 

 

 • Pour la casuistique rare, on a développé des collaborations avec des médecins du pays et de l’UE. Parfois, on a besoin de l’avis d’un spécialiste universitaire. Il y a des cas extrêmement rares, avec des manifestations souvent atypiques qui reҫoivent à notre évaluation un pronostic réservé vers grave. Plus précisément, les chances de guérison sont réduites. Dans ce contexte, on oriente le propriétaire vers un groupe de spécialistes d’une Métropole universitaire pour une nouvelle évaluation. Le cas est expédié avec une lettre médicale où l’on note les résultats des investigations réalisées et la thérapie administrée. Cette casuistique ne dépasse pas 2% de l’ensemble des patients du cabinet. Il est vrai que parfois, même après un consulte à la clinique universitaire le diagnostic reste une énigme et ce motif représente peut être la cause pour que la thérapie ne donne pas le résultat attendu. Il y a des situations où, malgré tout l’effort des propriétaires, le cas est perdu, l’affection dépassant les possibilités actuelles de la médecine. Mais on parle de cas isolés. On a présenté ces informations pour que les possesseurs des animaux de compagnie connaissent qu’il y a des situations impossibles, des maladies sans chance de guérison – ceux-ci doivent être reҫues dignement par le propriétaire de l’animal respectif. Dans ces situations, la solidarité avec le médecin vétérinaire traitant c’est une voie juste et préférable à toute autre variante.
 • L’externalisation des cas graves c’est une pratique courante dans les pays développés de l’UE. La médecine vétérinaire est parfois pratiquée dans des équipes de médecins spécialistes. Le cas est surveillé par le médecin qui sollicite des nouvelles évaluations, mais aussi par les médecins qui reҫoivent cette casuistique. Ainsi, pour des situations exceptionnelles, on a réalisé des connexions avec les centres universitaires de Cluj, Bucarest, mais aussi de Budapest ou Vienne. Le cabinet reҫoit aussi des sollicitations par d’autres collègues du notre département pour des cas considérés pour ceux-ci – complexes.
 • Il est évident que le secteur clinique médical vétérinaire d’une Métropole se développe différemment face à l’évolution de la profession dans une ville plus petite. Il y a des cas qui représentent des urgences spéciaux. Pour ceux-ci, nous avons considéré que le déplacement vers une équipe universitaire de médecins est nécessaire. Ce mécanisme est similaire au service d’urgence du tout hôpital municipal de la médecine humaine.
 • Ces cas reviennent après la stabilisation et ils sont surveillés désormais au cabinet. Il y avait aussi des situations dans lesquelles, après le retour au cabinet, en reprenant les investigations, on a approfondi l’élucidation du diagnostic. Un bon médecin est celui qui peut établir le diagnostic réel. Une thérapie prudente appliquée à un diagnostic correct est préférable à une thérapie exceptionnelle appliquée à un faux diagnostic. Certaines choses sont plus difficiles les corriger plus tard. On vous attire l’attention à la phrase ci-dessus, parce que plusieurs fois le diagnostic ne se laisse pas facilement révélé, même si l’équipe de spécialistes s’implique. Mais il est sûr que cette coopération entre les médecins pour une casuistique rare représente pour le patient animal une chance plus grande que celle-là de recevoir un traitement cher, extraordinaire, mais appliqué à un diagnostic erroné.
 • Nous les remercions aux collègues du département qui externalisent des cas vers nous et d’ailleurs nous les remercions aux collègues des Métropoles universitaires qui acceptent nous soutenir dans la casuistique rare. La solidarité des médecins vétérinaires dévoile toujours la valeur et l’étique.

 

 

 

 

 • For the rare cases, collaborations were made with doctors from the country and the EU. The opinion of a university specialist is sometimes required. They are particularly rare cases, with often atypical manifestations that, in our evaluation, receive a reserved to serious prognosis. More precisely, the chances of healing are reduced. In this context we direct the owner to a group of specialists in a university metropolis for a new evaluation. The case is sent together with a medical letter in which the results of the investigations carried out and the therapy administered are noted.
 • This casuistry does not exceed 5% of the office’s patients. In some situations, even after a consultation at the university clinic, the diagnosis remains an enigma and perhaps for this reason the therapy does not give the expected results. There are also situations in which, despite all the efforts of the owners, the case is a lost one, the condition exceeding the current possibilities of medicine. However, we are talking about isolated cases. I have reproduced this information so that pet owners know that there are also impossible situations, diseases without a chance of cure – a fact that must be received with dignity by the owner of the respective animal. In these situations, solidarity with the attending veterinarian is a just and preferable way to any other alternative.
 • Outsourcing serious/rare cases is a common practice in advanced EU countries. Veterinary Medicine is sometimes practiced in teams of performing doctors. The case becomes monitored by the doctor who requests new evaluations, but also by the doctors who receive this case report. Thus, for exceptional situations, connections were made with the university centers of Cluj and Bucharest, but also Budapest or Vienna. At the office, we also receive requests from other colleagues from our county for cases considered by colleagues to have a relatively serious prognosis.
 • It is obvious that the development of the veterinary medical clinical segment in a metropolis has a different pace than the evolution of the profession in a smaller city. There are cases that constitute special emergencies. For these rare situations, I considered it useful to go to a university team of doctors. This mechanism is similar to the emergency service of any municipal hospital in human medicine. These cases return after stabilization and are further monitored in the office. There were also situations in which, upon returning from the university center, by resuming the investigations, the elucidation of the diagnosis was penetrated even deeper.
 • An honest doctor has no peace of mind until he identifies the diagnosis and determines the most appropriate treatment. A dedicated doctor is the one who can make the real diagnosis. A cautious therapy applied to a correct diagnosis is preferable to an extensive therapy applied to a wrong diagnosis. Some developments are difficult to correct later.
 • Often the diagnosis is not easily discovered even when a team of specialists is involved. It is certain, however, that this cooperation between doctors for a rare case represents for the animal patient a much greater chance than that of receiving an expensive, extraordinary treatment, but applied on an erroneous diagnosis.
 • We thank the colleagues from the county who outsource cases to us and we also thank the colleagues from the university metropolises who agree to support us in the rare cases. The solidarity of veterinarians always depends on value and ethics.

Geanta cu pastile

Calea Cisnădiei, Cartierul Arhitecților, Nr. 111

Informații generale 0737 025 210

www.hermannvet.ro

Hermannvet

   L-V: 14:00-18:00    S: 08:00-12:00   D: închis

© www.hermannvet.ro  |  SC HERMANNVET SRL 9538764